Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Podmínky polehčujících okolností

  Pamatuj: Tento článek se nezabývá okolnostmi souvisejícími s pandemií koronaviru (COVID-19). Přečti si článek o  polehčujících okolnostech souvisejících s COVID-19, kde najdeš zejména informace o omezeních týkajících se rezervací provedených po 14. březnu 2020.

  Tyto podmínky platí pro rezervace s příjezdem nejpozději 19. ledna 2021. Pro příjezdy po tomto datu platí aktualizované podmínky uvedené níže.

  Datum konce platnosti: 19. ledna 2021

  Jak to funguje

  Pokud musíš rezervaci zrušit kvůli neočekávané a neovlivnitelné situaci, možná ti budeme moci vrátit peníze nebo odpustit sankce. Níže najdeš seznam situací, na které se vztahují naše podmínky polehčujících okolností. Než rezervaci zrušíš, ověř si, zda jsou tvé důvody v níže uvedeném seznamu a zda je můžeš doložit požadovanou dokumentací.

  Je důležité mít na paměti, že zrušení rezervace bez sankcí je možné pouze v případě polehčujících okolností, které nastanou před oficiálním datem příjezdu. Kromě toho se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují na rezervace z programu Airbnb Luxe, které podléhají samostatným podmínkám odškodnění hosta programu Airbnb Luxe.

  Okolnosti, které musí být doloženy dokumentací

  Smrt hostitele, hosta nebo spoluhostitele, dalšího hosta, blízkého příbuzného nebo pečovatele. Budeš požádán/a o jeden z následujících dokumentů:

  • Úmrtní list
  • Parte
  • Zpráva z tisku se jménem zesnulého
  • Policejní zpráva

  Neočekávaná vážná nemoc nebo zranění hostitele nebo osoby, která se pobytu také účastní. Budeš požádán/a o lékařskou zprávu potvrzující neschopnost osoby hostit nebo cestovat z důvodu neočekávané vážné nemoci nebo zranění. Zpráva musí být vydána až po zamluvení rezervace a musí být předložena do 14 dnů od jejího zrušení. V současné době se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují na dříve platící okolnosti, které byly uživateli známy v době rezervace.

  Státem nařízené povinnosti, jako je účast v porotě, omezení vycestovat, předvolání k soudu nebo vojenské nasazení. Budeš požádán/a o kopii oficiálního dokumentu s datem vydání po rezervování nabídky a se jménem osoby, které se povinnost týká.

  Neočekávané poškození nemovitosti, údržba nebo problémy s vybavením v nabídce ubytování Airbnb, které by mohly mít vliv na bezpečnost hostů nebo které by hostům znemožnily přístup k základním nezbytnostem, jako je tekoucí voda. Plánovaných rekonstrukcí se toto netýká. Budeš požádán/a o předložení veškeré následující dokumentace:

  • Důkaz, že se pracuje na nápravě daného problému
  • Časový odhad dokončení oprav
  • Faktura za provedené opravy
  • Fotky škod

  Výpadky v dopravě, jejichž vinou se není možné do tvé oblasti dostat. Patří sem uzavírání silnic a rušení letů. Včetně uzavírek z důvodu přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení nebo silné bouře. Budeš požádán/a o předložení oznámení o uzávěrce silnice nebo dokumentace od letecké společnosti o zrušení letu a podpůrné dokumentace potvrzující, že není možné cestovat do cílové destinace.

  Zrušení vlaku, autobusu nebo trajektu bez možnosti náhradního spojení ve stejný den. Budeš požádán/a o předložení dokumentace, která jasně dokazuje, že dopravce v daný den své služby neprovozoval. Například snímek obrazovky webových stránek společnosti nebo odkazu na oficiální prohlášení dopravce.

  Okolnosti, které vyžadují zvláštní posouzení

  U těchto okolností není požadována konkrétní dokumentace, ale každý případ bude posuzovat speciální tým.

  Rezervace Vstřícných domovů, které byly zrušeny. Další informace o Vstřícných domovech.

  Přírodní katastrofy, teroristické aktivity a občanské/politické nepokoje, které brání hostům v cestování do nebo z dané lokality nebo kvůli nim není bezpečné hosty ubytovat či přijmout.

  Epidemie choroby či onemocnění, která nečekaně postihne oblast nebo celou skupinu lidí. Netýká se stávajících nákaz, které jsou v oblasti typické – jako je například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji. Veškeré aktualizace našich podmínek související s propuknutím nákazy a rozsah, v jakém budeme podmínky uplatňovat, budou určeny na základě oznámení Světové zdravotnické organizace a místních orgánů.

   Cestovní omezení uložená vládou, policejními složkami nebo armádou, která omezují cestování do nabídky ubytování nebo místa konání zážitku nebo z něj.

   Upozornění na bezpečností rizika či hrozby vydaná v místě nabídky ubytování nebo konání zážitku, případně v místě odjezdu hosta a jeho skupiny.

   Výpadky základních služeb v  místě ubytování či konání zážitku.

   Změny ve vízových nebo pasových povinnostech, které znemožňují cestování do dané destinace. Netýká se cestovních dokladů, které byly ztraceny nebo jim skončila platnost.

   Další kroky

   Pokud máš ověřeno, že tvá situace splňuje výše uvedené požadavky, nejprve zruš svoji rezervaci ubytování nebo Zážitku Airbnb. Jestliže bude důvod zrušení rezervace spadat do uznávaných polehčujících okolností, budeš informován/a, že rezervace splňuje podmínky pro zrušení bez sankcí a máš nárok na finanční náhradu v plné výši, pokud jsi host.

   Pokud tvá rezervace podmínky nesplňuje, pokračuj ve zrušení rezervace a poté nás kontaktuj a požádej o uplatnění nároku. Provedeme tě dalšími kroky, vyžádáme si dokumentaci a počkáme na prověření tvého případu naším týmem. Nároky musí být vzneseny do 14 dnů od zrušení rezervace.

   Pamatuj: Podmínky polehčujících okolností uvedené níže se vztahují na všechny rezervace s příjezdem po 20. lednu 2021. U všech rezervací s příjezdem před 20. lednem 2021 budou platit výše uvedené stávající podmínky. Platnost těchto zásad v souvislosti s COVID-19 se po uvedení nových podmínek dne 20. ledna 2021 nezmění a většina okolností souvisejících s COVID-19 bude z těchto podmínek nadále vyloučena.

   Podmínky polehčujících okolností

   Datum nabytí účinnosti: 20. ledna 2021

   Přehled

   Tyto podmínky polehčujících okolností vysvětlují postup rušení rezervací v případě, že po zamluvení rezervace dojde k nepředvídaným událostem, které nemůžeš ovlivnit a znemožňují absolvování pobytu. Tyto podmínky se vztahují na rezervace ubytování i zážitků.

   V případech, kdy tyto podmínky umožňují zrušení rezervace, mají přednost před storno podmínkami rezervace. Hosté, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit a v závislosti na okolnostech obdržet finanční náhradu, cestovní kredit a/nebo jinou protihodnotu. Hostitelé, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit bez nepříznivých následků, ale v závislosti na okolnostech může dojít k zablokování termínu zrušené rezervace v kalendáři.

   Na jaké události se podmínky vztahují

   Tyto podmínky používají termín „událost“ k označení následujících situací, které nastanou po zamluvení rezervace, jsou v době jejího provedení nepředvídatelné a brání dokončení rezervace nebo ji právně zakazují.

   Změny ve vládních cestovních požadavcích. Neočekávané změny ve vízových nebo pasových povinnostech uložené úřady, které znemožňují cestování do destinace. To se netýká ztráty cestovních dokladů, skončení jejich platnosti nebo jiných osobních okolností souvisejících s možností vycestovat.

   Vyhlášené pohotovosti a epidemie. Vláda vyhlásila místní nebo národní mimořádné události, epidemie, pandemie a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Netýká se nákaz, které jsou endemické nebo jsou v oblasti typické – jako je například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji.

   Vládní cestovní omezení. Cestovní omezení uložená úřady, která znemožňují nebo zakazují cestování do lokality ubytování, pobyt v této lokalitě nebo návrat z ní. Netýká se cestovních výstrah a podobných vládních pokynů.

   Vojenské akce a ozbrojené střety. Válečné činy, ozbrojené střety, invaze, občanská válka, terorismus, výbuchy, bombové útoky, vzpoury, nepokoje, povstání a občanské nepokoje.

   Přírodní katastrofy. Přírodní katastrofy, zásahy vyšší moci, rozsáhlé výpadky základních veřejných služeb, sopečné erupce, tsunami a další závažné a abnormální události spojené s počasím. Nezahrnuje počasí ani přírodní podmínky, které jsou v daném místě natolik běžné, že je lze předvídat – například hurikány, k nimž dochází během období hurikánů na Floridě.

   Co není kryto

   Vše ostatní. Tyto podmínky umožňují zrušení rezervací pouze v souvislosti s výše popsanými událostmi. Na žádné ostatní události se tyto podmínky nevztahují. Mezi situace, na které se tyto podmínky nevztahují, patří: neočekávaná nemoc nebo zranění, vládní povinnosti, jako je účast v porotě, přítomnost u soudu nebo vojenské povinnosti, cestovní výstrahy nebo jiné vládní pokyny (kromě zákazu cestování), zrušení nebo přesunutí události, na kterou byla rezervace provedena, a narušení dopravy nesouvisející s danou událostí, jako jsou uzavření silnic, jakož i zrušení letu, vlaku, autobusu nebo trajektu. Pokud rezervaci v těchto případech zrušíš, částka finanční náhrady bude záležet na storno podmínkách, které se na rezervaci vztahují.

   Další kroky

   Pokud tě upozorníme nebo zveřejníme informace potvrzující, že se tyto podmínky vztahují na tvou rezervaci, postupuj podle pokynů ke zrušení rezervace, které ti poskytneme. Jakmile tě upozorníme nebo zveřejníme informace o tom, na co se tyto podmínky vztahují, měl/a bys mít možnost na stránce Pobyty dotčenou rezervaci v souladu s podmínkami zrušit. Pokud se domníváš, že by se tyto podmínky měly vztahovat na tvoji rezervaci, ale zatím jsme neoznámili ani nezveřejnili informace o dané události, kontaktuj nás pro zrušení rezervace. Ve všech případech bys měl/a být připraven/a předložit dokumentaci, která prokáže, jak událost ovlivnila tebe nebo tvou rezervaci.

   Pokud máš nějaké otázky, kontaktuj nás.

   Další důležité informace

   Tyto podmínky se vztahují na všechny rezervace s datem příjezdu v den nabytí účinnosti nebo později. Tyto podmínky se nevztahují na rezervace z programu Airbnb Luxe, které podléhají samostatným podmínkám odškodnění hosta programu Airbnb Luxe.

   Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
   Související články