Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Právní termíny

Smluvní podmínky pro doporučení a vyslance

Tento článek byl automaticky přeložen.

KROMĚ TĚCHTO PODMÍNEK PRO DOPORUČENÍ A AMBASADORY (DÁLE JEN „PODMÍNKY DOPORUČENÍ“) SE NA ÚČAST V JAKÉMKOLI PROGRAMU DOPORUČENÍ, V RÁMCI PROGRAMU AMBASADORŮ NEBO PODOBNÉHO PROGRAMU (DÁLE JEN „PROGRAMY“) VZTAHUJÍ TAKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AIRBNB, PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VYUŽÍVÁNÍ PLATFORMY AIRBNB (SOUHRNNĚ DÁLE JEN „PODMÍNKY AIRBNB“). PŘED ÚČASTÍ V JAKÉMKOLI PROGRAMU SI PROSÍM PROJDI TYTO PODMÍNKY DOPORUČENÍ A PODMÍNKY AIRBNB. POJMY PSANÉ VELKÝMI PÍSMENY POUŽÍVANÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH DOPORUČENÍ A NEDEFINOVANÉ MAJÍ VÝZNAM, KTERÝ JE UVEDEN V PODMÍNKÁCH AIRBNB.

Přehled

Airbnb udržuje doporučující, ambasadory a podobné programy, které umožňují Členům vydělávat platby nebo kupóny, když oni nebo lidé, které doporučí, podniknou určité kroky - jako je provedení nebo získání první rezervace. Mnoho Programů má specifické požadavky, které, pokud nejsou uvedeny v těchto Podmínkách doporučování, jsou uvedeny na příslušných stránkách Programu, na palubovkách programu, v komunikacích souvisejících s Programem, v doplňkových podmínkách nebo ve smlouvách specifických pro tento Program (souhrnně „Programové materiály“). Programy odměňují zúčastněné Členy kupóny (dále jen „kupóny“); loajální, ocenění nebo propagační kredity (dále jen „kredity“) a/nebo platby v hotovosti (dále jen „platby“ a spolu s kupóny a kredity, dále jen „odměny“). Projdi si prosím Programové materiály, kde najdeš požadavky, omezení a další pravidla, která se vztahují na Program. Veškerá pravidla, která nejsou popsána v těchto Podmínkách doporučování, jsou uvedena v příslušných Programových materiálech.

Odměny za program

Odměna za dokončení doporučení nebo jiné akce a veškerá omezení nebo omezení jsou stanovena v příslušných Programových materiálech.

Kupóny. Kupóny jsou poskytovány ve formě kódu a jsou uplatněny zadáním tohoto kódu při placení. Kupóny mohou být použity pouze na platformě Airbnb, nelze je uplatnit za hotovost nebo dárkové poukazy a nelze je kombinovat s jinými nabídkami, kupóny nebo slevovými kódy. Všechny kupóny jsou jednorázové a jakákoliv část kupónu, který nebude použit při placení, automaticky vyprší. Datum vypršení platnosti a veškerá další omezení specifická pro program, která se vztahují na Odměny kupónů, jsou uvedeny v příslušných Programových materiálech. Kupóny nemají peněžní hodnotu a nemohou být převedeny ani vyměněny za hotovost.

Kredity. Kredity jsou automaticky sledovány Airbnb na účtu Člena. Datum vypršení platnosti a veškerá další omezení specifická pro program, která se vztahují na kreditní odměny, jsou uvedena v příslušných Programových materiálech. Kredity nemají peněžní hodnotu a nemohou být převedeny ani vyměněny za hotovost. Pokud není v příslušných Programových materiálech uvedeno jinak, Airbnb si neúčtuje dodatečné poplatky za použití nebo nepoužívání kreditů.

Hotovost. Platby v hotovosti se provádí pomocí platebních údajů poskytnutých zúčastněným Členem. Platby jsou prováděny v měně zvolené Členem, nebo podle zvolené výplatní metody, pokud se liší.

Doporučení hostů

Máme program doporučení hostů, který je k dispozici na adrese https://www.airbnb.com/invite. Náš program doporučování hostů odměňuje Členy, když doporučí nového člena a doporučený Člen dokončí svou první oprávněnou rezervaci. Abys mohl/a splnit podmínky, rezervace musí být nižší než částka uvedená v příslušných Programových materiálech. Minimální cena znamená cenu rezervace před zdaněním a poplatky hosta. Doporučující Člen, Doporučený Člen nebo oba, mohou mít nárok na Odměnu v závislosti na nabídce, jak je uvedeno v Programových materiálech.

Doporučení hostitelů

Nabízíme programy doporučování hostitelů na adrese https://www.airbnb.com/refer a https://www.airbnb.com/refer/experiences. Naše Doporučovací programy hostitelů odměňují Členům, kteří doporučují Členy, a doporučený Člen zveřejní novou Nabídku ubytování a dokončí rezervace této nabídky. V závislosti na nabídce může být Odměna vyplacena po dokončení první rezervace v určité minimální hodnotě nebo po více rezervacích s minimální souhrnnou hodnotou.

Vyslanci

Programy vyslanců udržujeme ve vybraných lokalitách, které odměňují oprávněné Členy (dále jen „Vyslanci“), když doporučují nové hostitele, kteří dokončí rezervace nebo podniknou jiné kroky uvedené v Programových materiálech. Aby se člen mohl zaregistrovat jako Vyslanec, musí poskytnout informace požadované během procesu registrace a prokázat, že splňují určitá kritéria. Ambasadoři jsou neexkluzivní nezávislí dodavatelé Airbnb a nic z těchto Podmínek pro doporučení nenabízí žádné zaměstnání, partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu nebo vztah s prodejním zástupcem s námi nebo našimi přidruženými společnostmi. Vyslanci jsou podnikatelé, kteří jsou oprávněni vydělávat podle vlastního rozvrhu a vlastním způsobem. Ambasadoři nejsou povinni vykonávat práci osobně, ale pokud zapojují jiné lidi, aby pro ně pracovali, jsou zodpovědní za jednání a opomenutí těchto lidí. Ambasadoři nesmí zkreslovat svůj vztah s Airbnb ani naznačovat žádné spojení s Airbnb nad rámec své omezené role ambasadora. Vyslanci musí uchovávat důvěrné všechny údaje, které s nimi Airbnb sdílí, včetně údajů týkajících se nových hostitelů, které vybírají.

Ambasadoři nejsou oprávněni dělat prohlášení, smlouvy nebo závazky jménem Airbnb, pokud si to výslovně nevyžádali nebo nepovolili písemně autorizovaného zaměstnance Airbnb. Nic v těchto pravidlech nebude považováno za jednu ze stran jako zástupce nebo zaměstnanec druhé strany za jakýmkoliv účelem, ani nebude vytvořeno jakékoli společné podnikání nebo partnerství mezi oběma stranami, a žádná ze stran nebude zavazovat ani se pokoušet zavázat druhé straně k jakékoli smlouvě nebo plnění jakékoli jiné povinnosti, nebo zastupovat jakoukoli třetí stranu, která má právo přijmout jakoukoliv závaznou povinnost pro druhou stranu. Konkrétně, ambasadoři nejsou oprávněni vykonávat žádné činnosti, které vyžadují licenci na realitní kancelář, jako je domlouvání nájemních smluv nebo nájemních smluv, plnění nájemného nebo cennost nebo hodnocení nemovitostí, nabízení potenciálních nabídek nemovitostí, propagace nemovitostí nebo vytváření marketingového materiálu v oblasti nemovitostí, výběr nájemného nebo jednání jako zástupce pro vlastníka nemovitosti za účelem kompenzace.

Marketingové aktivity

Když se zúčastnění Členové podílejí na marketingu v souvislosti s Programem, jsou považováni za odesílatele jakéhokoli marketingového oznámení, které iniciují, a jsou zodpovědní za dodržování svých předpisů podle platných marketingových a telekomunikačních zákonů. To mimo jiné znamená, že Členové jsou zodpovědní za dodržování platných zákonných požadavků, jako je například, že nesmí posílat nevyžádané obchodní nebo marketingové zprávy a musí respektovat odhlášení a nekontaktovat žádosti. Doporučující odkazy nesmí být zveřejňovány ani distribuovány na komerčních webových stránkách (jako jsou webové stránky s kupóny, Reddit nebo Wikipedia). Členům je zakázáno platit za propagaci svých doporučujících odkazů. Musí také oznámit, že dostávají zaplaceno na základě úspěšných doporučení. Například: Vyslanci musí do svých marketingových materiálů zahrnout následující nebo podobný jazyk:

„Jako Vyslanec Airbnb vydělávám, když hostíte na Airbnb.“

Členům, kteří se účastní Programu, může Airbnb zpřístupnit marketingové materiály, které budou použity dle uvážení Členů a výhradně na základě oprávnění Airbnb v rámci tohoto Programu. Airbnb je jediným vlastníkem jakéhokoli marketingového materiálu, který zpřístupníme, Členy používají materiály, podléhají jakýmkoli pokynům nebo pokynům pro značku, které poskytujeme, a Členy nesmí upravovat materiály ani odstraňovat žádné loga, značky, odkazy nebo identifikátory Airbnb.

Záruky a odškodnění

Zaručuješ, že máš všechna nezbytná práva, oprávnění, licence a souhlasy k uzavření těchto Podmínek doporučování a účast na našich Programech. Odškodníš a budeš odpovědný/á za Airbnb (dle uvážení Airbnb) a budeš chránit Airbnb před všemi požadavky, spory, nároky, škodami, odpovědností, ztrátami, výdaji a náklady (včetně přiměřených poplatků a výdajů advokátů a jiných profesionálů) vyplývající z nebo vyplývající z tvého jednání nebo opomenutí v souvislosti s Programem, včetně tvé nedbalosti, pochybení, porušení zákona nebo jakéhokoliv tvrzení, že tvůj obsah nebo marketingové materiály porušují nebo porušují práva třetí strany.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Airbnb nebude v žádném případě odpovědné za žádné zvláštní, náhodné, trestní, exemplární nebo následné škody jakéhokoliv druhu, a to i v případě, že jsme byli předem informováni o možnosti takové škody. Souhrnná odpovědnost Airbnb vůči vám v souvislosti s jakýmkoliv Programem v žádném případě nepřekročí vyšší částku než 100 USD a souhrnné odměny, které vám vzniknou v rámci Programu.

Interpretace těchto podmínek

Účastníci programu jsou nezávislí jednotlivci nebo dodavatelé, nikoliv zaměstnanci, zprostředkovatelé nebo agenti Airbnb. Nikdy jsi neměl/a a nemáš nárok na a tímto se neodvolatelně vzdáváš jakéhokoli práva nebo nároku na výhody, které Airbnb čas od času poskytuje svým zaměstnancům. Nesmíš se zastupovat jako zaměstnanec, zprostředkovatel nebo zástupce, ani jako oprávnění zavazovat Airbnb. Zjistí-li se, že některé z těchto podmínek doporučování jsou neplatné, neovlivní platnost zbývajících ustanovení, která budou i nadále platit. Jakékoliv ustanovení, o kterém bude zjištěno, že je neplatné, bude nahrazeno ustanovením, které se co nejblíže účelu neplatného ustanovení.

Daně

Členové jsou plně odpovědní za všechny daně splatné z výplat z programu. Daňové předpisy nám mohou vyžadovat, abychom vybírali a/nebo hlásili příslušné daňové údaje od Členů, kteří se účastní našich Programů, nebo aby strhávali daně z výplat, nebo obojí. Členové jsou plně odpovědní za to, aby byly informace v jejich daňových formulářích aktuální, úplné a přesné. Rozumíš a souhlasíš s tím, že jsi plně zodpovědný/á za určení své jurisdikce (i) platné požadavky na daňové přiznání (ii) daně, které by měly být zaplaceny, a (iii) veškeré zvláštní požadavky na vlastní registraci. Také jsi plně zodpovědný/zodpovědná za všechny daně, včetně, ale nikoliv výlučně, příjmů, prodeje a užívání, DPH a GST, z výplat vydělaných z programu. Airbnb ti nemůže a nenabízí daňové poradenství. V případě potřeby nebo na základě žádosti tě můžeme požádat, abys Airbnb vystavil/a platnou fakturu s DPH.

Správa programu; Doba trvání a ukončení; Úprava

Nabídky Odměn v rámci Programů diskutovaných v těchto Podmínkách doporučování jsou prováděny pouze na omezenou dobu a Airbnb může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu upravit, ukončit nebo pozastavit nabídku, Program, tyto Podmínky doporučování, požadavky programu Programové materiály nebo vaše účast v jakémkoli Programu. Airbnb rozhodne podle vlastního uvážení, zda byly splněny požadavky Programu a zda jsou splatné nějaké Odměny. Práva a povinnosti stran, které spadají pod tyto Podmínky, které by měly platit i po ukončení, zůstanou v platnosti po vypršení nebo ukončení. Airbnb si vyhrazuje právo na jakékoliv nápravné opatření, včetně toho, že tě vylučuje z účasti v Programu a/nebo neuhrazení Odměn, pokud má podezření nebo rozhodne dle vlastního uvážení, že jsi provedl/a podvod, manipuloval/a nebo porušil/a Podmínky doporučování nebo naše Obchodní podmínky.

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat