SHRNUTÍ POJISTNÉHO KRYTÍ V JAPONSKU

Pojistné krytí zážitku

Co je Pojistné krytí zážitku?

Náš Program pojistného krytí zážitků poskytuje hostitelům zážitků krytí odpovědnosti za újmu na zdraví nebo škodu na majetku způsobenou hostům nebo třetím stranám v důsledku nehody, ke které došlo během zážitku poskytovaného hostitelem. Náš Program pojistného krytí zážitků nepokrývá hostitele za škody nebo ztráty na majetku, ke kterým dojde během zážitku.

Náš program Pojistného krytí zážitků v Japonsku poskytuje krytí na základě podmínek vydaných společností Sompo Japan Insurance Inc. a bez dalších nákladů pro hostitele.

Informace o tom, jak odeslat žádost o platbu v rámci programu Pojistného krytí zážitků, najdeš v informacích dole.

Zahrnuté země

Náš Program pojistného krytí zážitků se vztahuje na hostitele po celém světě, s výjimkou jurisdikcí, na které se vztahují zákony USA ohledně sankcí.

Pojistné krytí zážitků v Japonsku je poskytováno na základě samostatných podmínek ve spolupráci se společností Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Můžou platit různé limity krytí a podmínky.

Kdy začíná a končí krytí?

Aktuální doba platnosti podmínek Programu pojistného krytí zážitku začala 31. července 2022 a vyprší 31. července 2023.

Kdo má na krytí nárok?

Program pojistného krytí zážitků se na hostitele vztahuje tehdy, pokud k incidentu, který má za následek právní odpovědnost za újmu na zdraví nebo nárok na náhradu škody na majetku, dojde během zážitku poskytovaného hostitelem v době platnosti těchto podmínek.

Zážitek je definován jako aktivita nabízená hostitelem/hostiteli zážitku a přístupná prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Airbnb.

Hostitel zážitku je definován jako osoba nebo subjekt oprávněný nabízet zážitek na webových stránkách nebo v aplikaci Airbnb.

Pro účely této definice hostitel zážitku zahrnuje rovněž:

(i) třetí stranu, která sestavuje itinerář nebo organizuje jeden nebo více zážitků pro hosty Airbnb, a to i v případě, že zážitek neposkytuje přímo, a

(ii) spoluhostitele, který poskytuje služby v souvislosti se zážitkem, a některé třetí strany, které s hostitelem zážitku uzavřely smlouvu o poskytnutí místa konání zážitku.

Omezení odpovědnosti

Náš Program pojistného krytí zážitku poskytuje krytí až do výše 1 milionu JPY na jednu událost.

Co Pojistné krytí zážitku nezahrnuje?

Pojistné krytí zážitku nezahrnuje zejména následující případy:

– Odpovědnost způsobená úmyslným jednáním hostitele
– Odpovědnost způsobená válkou, použitím vojenské síly jiné země, revolucí, povstáním, občanskými nepokoji nebo ozbrojenou vzpourou – Odpovědnost vůči příbuzným z domácnosti hostitele – Odpovědnost způsobená tělesným postižením zaměstnance hostitele vzniklým během výkonu práce pro hostitele – Odpovědnost související s kanalizací nebo výfukovými plyny – Odpovědnost navýšená zvláštní dohodou o škodách mezi hostitelem a jinou stranou – Rizika související s jadernou energií, asbestem a znečištěním – Riziko povolání – Odpovědnost způsobená vlastnictvím, provozem a údržbou letadla nebo automobilu nebo vlastnictvím, provozem a údržbou plavidla nebo vozidla mimo nabídku ubytování – Odpovědnost za zboží nebo potraviny a nápoje, které už nejsou v držení hostitelů, nebo za jiný majetek, který už není v držení hostitelů a který je mimo nabídku ubytování – Odpovědnost vyplývající ze škod na dodávaných materiálech atd.

Nároky vyplývající z pojištění

Pokud se dozvíš o újmě na zdraví nebo škodě na majetku, které můžou být předmětem krytí v rámci těchto podmínek, okamžitě o tom informuj Airbnb.

Tento přehled Pojistného krytí zážitku nezahrnuje všechny podmínky pojistné smlouvy. Pokud chceš požádat o kopii pojistné smlouvy, kontaktuj Aon Japan Ltd. a uveď informace o svém účtu na Airbnb.