AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Ochrana od A do Z. Zdarma pro každého hostitele. Pouze na Airbnb.

Pojištění odpovědnosti do výše 1 milionu USD

Naše programy tě chrání i v případě, kdy dojde ke zranění hosta.

Ochrana proti škodám do výše 1 milionu USD

Pokrýváme škody na tvém ubytování a věcech včetně cenností, které způsobí hosté.

Ochrana před poškozením domácím mazlíčkem

Buď bez obav: neočekávané škody způsobené čtyřnohými hosty jsou také kryty.

Ochrana pro případ nutnosti hloubkového čištění

Uhradíme ti neočekávané náklady na úklid.

Ochrana proti ušlému příjmu

Airbnb proplácí ušlý příjem, pokud zrušíš potvrzenou rezervaci z důvodu poškození.

14denní lhůta pro podání žádosti

Na nahlášení škod máš 14 dní –⁠ i pokud rezervace navazují jedna na druhou.

Rychlejší kompenzace

Hostitelé jsou rychleji kompenzováni za škody způsobené hosty (v průměru 9 dní).

Rychlejší proces pro Superhostitele

Superhostitelé získají přístup k  lince podpory s přednostním odbavením.

AirCover nabízí pouze Airbnb

AirbnbKonkurence
Pojištění odpovědnosti do výše 1 milionu USD
Ochrana proti škodám do výše 1 milionu USD
Ochrana před poškozením domácím mazlíčkem
Ochrana pro případ nutnosti hloubkového čištění
Ochrana proti ušlému příjmu
14denní lhůta pro podání žádosti
Rychlejší kompenzace
Rychlejší proces pro Superhostitele
Výhody AirCover ve srovnání s výhodami, které bezplatně nabízejí naši hlavní konkurenti.
Vždy v ceně a vždy zdarma pokaždé, když hostíš.

Odpovědi na otázky

Nemůžeš najít to, co hledáš? Navštiv naše Centrum nápovědy.
Další informace o AirCover a všem, co nabízí, spolu s podmínkami programu najdeš .

Vyzkoušet hostitelství na Airbnb

Přidej se k nám. Se vším ti pomůžeme.