PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Pojištění hostitelů v Japonsku

Co je Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku?

Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku pokrývá případy, kdy hostiteli* vznikne odpovědnost nebo jiné výdaje v souvislosti se zraněním jiných osob nebo škodou na jejich majetku v důsledku sdílení domovů prostřednictvím platformy Airbnb, a případy, kdy vznikne škoda na jejich majetku v důsledku pobytu hosta*. V případech, kdy je majetek hostitele poškozen v důsledku pobytu hosta, se pojistné krytí vztahuje na případy, kdy se hostiteli a hostu nepodaří vyřešit spor a hostitel následně kontaktuje Airbnb.

Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku je pojistný program společnosti Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelé nemusí platit pojistné, aby tímto programem byli kryti.

Projdi si následující informace a zjisti, na co se Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku vztahuje.

Doba platnosti pojištění

Aktuální pojistné období stávajícího pojistného programu je od 31. 7. 2022 do 31. 7. 2023.

Oblast působnosti a podmínky

Rozsah a podmínky žádosti o Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku

Náhrada za škody na majetku hostitele
V souladu s platnými podmínkami a výjimkami bude pojistné krytí pro hostitele v Japonsku vyplaceno za zničení nabídky* a osobního majetku hostitele* v důsledku pobytu hosta*. Pojistné krytí pro případ poškození nabídky, kterou si hostitel pronajímá nebo spravuje, může být poskytnuto v rámci jiných pojistek popsaných níže.

Náhrada v souvislosti s pojištěním odpovědnosti hostitele za zranění osob nebo škodu na majetku
Pojištění hostitelů v Japonsku pokrývá také odpovědnost, kterou hostitelé nesou za zranění nebo škodu na majetku hostů či jiných osob během pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb a způsobené v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů.*

Náhrada výdajů, které hostiteli vzniknou v souvislosti s platbami, jež musí uhradit jiným osobám v rámci řešení nehod spojených se zraněním osob nebo škodou na majetku
V případech, kdy hostiteli vzniknou výdaje v souvislosti s platbou, kterou je povinen uhradit, aby pomohl vyřešit nehodu spojenou se zraněním nebo škodou na majetku hosta či jiných osob, lze Pojištění hostitelů v Japonsku použít k náhradě výdajů, jež hostiteli tímto způsobem vznikly. Aby se na nehodu vztahovalo pojistné krytí, musí být způsobena v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů a musí k ní dojít během pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb. Na každé výše popsané krytí se vztahují příslušné podmínky a výjimky z podmínek Pojištění hostitelů v Japonsku.

 1. Jaká ubytování jsou kryta

Pojistné krytí v Japonsku se vztahuje na nabídku, kterou hostitel vlastní, kterou si pronajímá nebo spravuje za účelem podnikání v oblasti sdílení domovů.

(*) Nabídkou ubytování se rozumí prostory, které byly schváleny podle zákona o hotelových službách (Hotel Business Act), certifikovány podle zákona o národní strategii pro zvláštní oblasti (National Strategic Special Zones Act), oznámeny podle zákona o soukromém provozování ubytování (Housing Accommodation Business Act) nebo jiné prostory, v nichž se podobné ubytování provozuje, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny následující požadavky:

 • – Hostitel prostory vlastní, pronajímá si je nebo je pověřen jejich správou;
 • Prostory jsou uvedeny na webových stránkách Airbnb; a
 • – Prostory si rezervuje a využívá osoba, která souhlasila se servisními podmínkami Airbnb a používala webové stránky Airbnb. K ubytovacím zařízením patří mobilní domy, autobusy, kempingové vozy, domy na stromech a další prostory, které stojí na jednom místě a jsou používané jako ubytovací zařízení. Patří sem i lodě a plavidla, pokud se používají jako ubytovací zařízení.
  1. Hostitel/hostitelé

  (*) Hostitelé jsou osoby, které se podílejí na podnikání v oblasti sdílení domovů, poskytují nabídky ubytování a mají k tomu licenci nebo jiné oprávnění v souladu s platnými právními předpisy.

  1. Host/hosté

  (*) Hosté jsou uživatelé podnikatelské činnosti pro sdílení domovů, včetně těch, kteří byli pozváni jiným uživatelem, a těch, kteří společně využívají služby podnikání v oblasti sdílení domovů.

  (*) Podnikáním v oblasti sdílení domovů se rozumí hotelový podnik stanovený v zákoně o hotelových službách (Hotel Business Act, zákon č. 138 z roku 1948), podnik stanovený v zákoně o národní strategii pro zvláštní oblasti (National Strategy Special Area Act, zákon č. 107 z roku 2013), bytový podnik stanovený v zákoně o ubytování (Housing Accommodation Business Act, zákon č. 65 z roku 2017) nebo jiný podobný podnik a veškeré činnosti prováděné uvnitř nebo vně tohoto ubytování, které souvisejí s výše uvedenými službami.

  Pojistné krytí

  Horní hranice během pojistného období je 1 milion JPY na jednu pojistnou událost s určitými výjimkami.

  Výjimky z krytí

  Hlavní body, na které se Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku nevztahuje (doložky o náhradě škod na majetku hostitele)

  Co do nabídky ubytování není zahrnuto:

  – Měna, peníze, drahé kovy, bankovky nebo cenné papíry. – Pozemky, voda nebo jiné látky na pozemcích nebo v jejich rámci; to se však nevztahuje na zvelebování pozemků sestávajících z krajinářské úpravy, silnic a chodníků (ale vztahuje se na všechny přidané pozemky nebo pozemky pod touto nemovitostí) nebo vodu, která je obsažena v jakékoli uzavřené nádrži, jakémkoli potrubním systému nebo jakémkoli jiném zařízení pro další zpracování. – Zvířata, včetně hospodářských zvířat a domácích mazlíčků. – Dřevo a plodiny. – Plavidla, letadla, kosmické lodě a družice; výjimkou jsou plavidla, se kterými není pohybováno a jsou využívána jako nabídky ubytování. – Vozidla; výjimkou jsou vozidla, se kterými není pohybováno a která jsou využívána jako nabídky ubytování. – Podzemní doly nebo důlní šachty nebo jakákoliv nemovitost v těchto dolech nebo šachtách. – Přehrady, hráze a vodní nádrže. – Převážená nemovitost. – Přenosové a distribuční vedení více než 305 metrů od nabídky.

  Hlavní případy, kdy se peníze z krytí nevyplácí:

  – Válka, použití síly ze strany cizí země, revoluce, sesazení vlády, občanská válka, ozbrojené povstání nebo jiné podobné incidenty nebo nepokoje. – Škody vzniklé zářením, výbuchem nebo jiným poškozením způsobeným jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra, jaderného palivového materiálu, jaderného zdrojového materiálu, radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem, nebo havárií, kterou lze k těmto materiálům přičíst, s výjimkou jaderných reakcí nebo jaderného rozpadu atomových jader radioizotopů pro lékařské, vědecké nebo průmyslové účely. – Terorismus. – Skutečné nebo hrozící škodlivé použití jedovatých biologických nebo chemických materiálů. – Škody vzniklé před pobytem nebo po pobytu hosta v ubytování podle rezervace na platformě Airbnb. – Škody způsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí hostitelů. – Atd.

  Hlavní případy, kdy se peníze z pojištění nevyplácí (klauzule o náhradě škod a výdajích, které vzniknou hostiteli)

  – Válka, použití síly ze strany cizí země, revoluce, sesazení vlády, občanská válka, ozbrojené povstání nebo jiné podobné incidenty nebo nepokoje. – Škody vzniklé zářením, výbuchem nebo jiným poškozením způsobeným jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra, jaderného palivového materiálu, jaderného zdrojového materiálu, radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem, nebo havárií, kterou lze k těmto materiálům přičíst, s výjimkou jaderných reakcí nebo jaderného rozpadu atomových jader radioizotopů pro lékařské, vědecké nebo průmyslové účely. – Škody způsobené úmyslným pochybením hostitelů. – Výdaje nebo odpovědnost vůči příbuzným, kteří žijí s hostiteli, s výjimkou případů, kdy hostitel nese odpovědnost nebo výdaje za nezbytné platby těmto příbuzným vzniklé v souvislosti s poškozením ubytování, který si hostitel pronajímá nebo spravuje. – Výdaje nebo odpovědnost vyplývající ze zdravotního postižení způsobeného zaměstnancům hostitele při výkonu práce pro hostitele. – V případech, kdy existuje zvláštní dohoda o náhradě škody mezi hostitelem a jinou osobou, je odpovědnost stanovena touto dohodou. – Výdaje za nehody a odpovědnost způsobená odpadními vodami nebo emisemi. – Výdaje za nehody a odpovědnost vyplývající z odborné práce právníků, registrovaných zahraničních právníků, ověřených veřejných účetních, daňových účetních, architektů, projektantů, pozemkových a bytových kontrol, soudních úředníků, administrativních úředníků, veterinárních lékařů nebo jiných osob, které jsou s těmito profesemi spojeny. – Odpovědnost vyplývající z držení, používání nebo správy jakéhokoli letadla, automobilu, plavidla nebo vozidla mimo nabídku ubytování, s výjimkou jakýchkoli škod způsobených používáním nebo zacházením s automobilem, plavidlem nebo vozidlem mimo nemovitost při používání tohoto automobilu, plavidla nebo vozidla pro účely ubytování. – Výdaje za nehody a odpovědnost vyplývající ze stavebních prací na ubytování, které si hostitel pronajímá nebo které spravuje, jako je renovace, rozšíření nebo demolice, s výjimkou případů, kdy se hostitel podílí na práci vlastního podniku. –Výdaje za nehody nebo odpovědnost vyplývající ze zničení nabídky, kterou si hostitel pronajímá nebo kterou spravuje, v důsledku zemětřesení, erupcí, povodní, tsunami nebo podobných přírodních jevů, s výjimkou případů, kdy škodu způsobí požár. – Atd.

  Nároky vyplývající z pojištění

  Oznámení nehody

  Pokud si hostitel všimne zranění nebo škody na majetku hosta nebo třetí strany, měl by to okamžitě oznámit Airbnb, protože se na situaci může vztahovat pojištění. Stejně tak platí, že když se hostitel dozví o škodě na majetku, který vlastní, měl by o tom informovat Airbnb, a to v případě, že se s hostem nedohodne na vyřešení případu do 72 hodin od chvíle, kdy host kontaktoval hostitele poprvé. Na situaci se totiž může vztahovat pojištění.

  Žádost o doručení pojistné smlouvy

  Tento přehled Pojistného krytí pro hostitele v Japonsku nezahrnuje všechny podmínky, omezení a výjimky z pojistné smlouvy. Pokud chceš požádat o kopii pojistné smlouvy, kontaktuj Aon Japan Ltd. a uveď informace o svém účtu na Airbnb.

  Pojišťovna uzavírající pojištění

  Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.