Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Nediskriminační zásady

Naposledy aktualizováno: 25. ledna 2024

Airbnb je ve své podstatě otevřená komunita, která si dala za úkol sbližovat lidi ze všech koutů světa tím, že jim umožní sdílet nezapomenutelné zážitky. Naši komunitu tvoří miliony lidí prakticky ze všech zemí na této planetě. Je to neuvěřitelně rozmanitá komunita, v níž se mísí různé kultury, hodnoty a normy.

Komunita Airbnb chce vybudovat svět, kde se všichni cítí vítáni a respektováni bez ohledu na to, odkud pocházejí a jak daleko od domova se ocitli. Tento cíl stavíme na dvou základních principech, které se vztahují jak na hostitele, tak na hosty Airbnb: začleňování a respekt. To, že se všichni řídíme těmito principy, umožňuje všem členům naší komunity, aby se na platformě Airbnb cítili vítaní – bez ohledu na to, kdo jsou, odkud pochází, v co věří nebo koho milují. Společnost Airbnb si je vědoma toho, že jsou místa, kde je povoleno nebo přímo požadováno rozlišovat jednotlivce podle národnostního původu, pohlaví nebo sexuální orientace, a nevyžaduje po hostitelích, aby porušovali místní zákony nebo jednali způsobem, který by je mohl vystavit právním postihům. Airbnb poskytne upřesňující pokyny a upraví tyto nediskriminační zásady podle potřeby pro oblasti, kde jsou podobná povolení nebo předpisy v platnosti.

Nedomníváme se, že jedna společnost může nařídit soulad mezi všemi lidmi, věříme ale, že komunita Airbnb může přispět k větší empatii a porozumění mezi všemi kulturami. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom z naší platformy vymýtili všechny formy nezákonné předpojatosti, diskriminace a netolerance. V rámci komunity Airbnb – hostitelů, hostů i všech, kteří zvažují použití naší platformy – chceme podporovat kulturu, která se nespokojuje s pouhým dodržováním předpisů. Proto my všichni, ať už jsme zaměstnanci společnosti Airbnb, hostitelé nebo hosté, souhlasíme s tím, že si přečteme následující zásady a budeme jednat v souladu s nimi. Posílíme tak naši komunitu a uděláme další krok na cestě k cíli, kterým je zajistit, aby všichni mohli být všude jako doma a cítit se tam vítáni.

 • Začlenění – Vítáme lidi bez ohledu na jejich původ s upřímnou pohostinností a otevřenou myslí. Být členem Airbnb, ať už jako hostitel nebo host, znamená, být součástí komunity, která vítá každého. Pro předpojatost, předsudky, rasismus nebo nenávist není na naší platformě ani v naší komunitě místo. Od našich hostitelů požadujeme dodržování všech platných zákonů, které zakazují diskriminaci na základě rasy, náboženství, národnostního původu a jiných faktorů uvedených níže, naším cílem je ale víc, než jen pouhé dodržování základních zákonných požadavků.
 • Respekt – Při vzájemném jednání a interakci se jeden k druhému chováme s úctou a respektem. Společnost Airbnb si je vědoma toho, že místní zákony a kulturní zvyklosti se v různých částech světa liší, a očekává, že hostitelé i hosté budou dodržovat místní zákony a jednat jeden s druhým s úctou a respektem, a to i v případě, že se názory druhých neshodují s jejich vlastním přesvědčením nebo tím, k čemu byli vychováni. Členové Airbnb vnáší do komunity neobyčejnou rozmanitost zkušeností, přesvědčení a zvyklostí. Propojením lidí s různou historií přispívá společnost Airbnb k většímu porozumění a ocenění toho, co je všem lidem společné, a podlamuje předsudky založené na mylných představách, chybných informacích a neporozumění.

Konkrétní rady pro hostitele ve Spojených státech, Evropské unii a Kanadě

V obecné rovině se seznámíme se všemi platnými federálními, státními a místními zákony, které se vztahují na bydlení a místa určená k užívání veřejností. V některých jurisdikcích mohou platit další zákonné požadavky, které rozšiřují nebo omezují ochranu občanských práv uživatelské komunity. Hostitelé jsou povinni tyto zákonné požadavky dodržovat. Případné dotazy ohledně toho, jaké závazky plynou pro hostitele při dodržování těchto nediskriminačních zásad, zodpoví zákaznický servis společnosti Airbnb. Společnost Airbnb vydá v blízké budoucnosti další pokyny k nediskriminačním zásadám pro oblasti mimo USA. V souladu s těmito pokyny bude naše hostitelská komunita v USA, EU a Kanadě při zvažování potenciálních hostů a při jednání s hosty dodržovat následující pravidla:

Rasa, barva pleti, etnická příslušnost, národnostní původ, náboženství, sexuální orientace, genderová identita a rodinný stav

 • Hostitelé Airbnb nesmějí:
  • Odmítnout rezervaci na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
  • Měnit podmínky na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
  • Zveřejňovat nabídky ubytování nebo činit jakákoliv prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.

Genderová identita

Airbnb nenálepkuje své uživatele na základě jejich genderové identity. Za gender každého jednotlivce považujeme to, s čím se sami identifikují, případně co vyplní na svém profilu, a očekáváme, že naše komunita to bude respektovat. Jde o respektování zájmen (on, ona, oni atd.), se kterými se uživatelé v komunitě ztotožňují.

 • Hostitelé Airbnb nesmějí:
  • Odmítnout pronájem hostu na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory (například koupelnu, kuchyň nebo společné prostory).
  • Měnit podmínky na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory.
  • Zveřejňovat nabídky nebo činit jakákoli prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory.
 • Hostitelé Airbnb mohou:
  • Zpřístupnit jednotku hostům stejného pohlaví, jako je hostitel, a nikoli hostům druhého pohlaví, v případě, že hostitel sdílí obytný prostor s hosty.

Věk a rodinný stav

 • Hostitelé Airbnbnesmějí:
  • Uplatňovat jakékoliv jiné smluvní podmínky nebo zamítnout rezervaci na základě věku či rodinného stavu hosta tam, kde to zakazuje zákon.
 • Hostitelé Airbnb mohou:
  • Poskytovat fakticky přesné informace o tom, co jejich nabídka ubytování nabízí (nebo co postrádá) ve smyslu bezpečnosti nebo vhodnosti pro hosty určitého věku, případně pro rodiny s dětmi či kojenci.
  • Uvést u svých nabídek ubytování platná komunitní omezení (např. u bydlení pro seniory), předpisy nebo zákony, které zakazují ubytování hostů pod určitou věkovou hranici nebo ubytování rodin s dětmi či kojenci.

Handicap

 • Hostitelé Airbnb nesmějí:
  • Odmítnout hosta na základě jakéhokoli skutečného či domnělého handicapu.
  • Měnit podmínky na základě hostova handicapu.
  • Řídit se vlastním úsudkem ohledně toho, zda jednotka splňuje potřeby hosta s postižením, namísto toho, aby se řídili úsudkem potenciálního hosta.
  • Požadovat informace o existenci nebo závažnosti handicapu hosta nebo používaných asistenčních prostředků. Pokud ale téma handicapu otevře sám potenciální host, hostitel s ním může (a měl by) projednat, zda nabídka splňuje jeho potřeby.
  • Zakazovat nebo omezovat použití prostředků potřebných pro mobilitu.
  • Účtovat hostům s handicapy vyšší poplatky, včetně poplatků za domácí mazlíčky, v případě, že host cestuje s asistenčním zvířetem.
  • Zveřejňovat nabídky nebo činit jakákoli prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě hostova postižení.
  • Odmítat s hosty komunikovat pomocí dostupných prostředků, které jsou k dispozici, jako jsou například telefonní konverzní služby (pro osoby se sluchovým postižením) nebo e-mail (pro osoby se zrakovým postižením, kteří používají čtečku obrazovky).
  • Odmítat splnit přiměřené požadavky, které vyvstanou na základě handicapu hosta, včetně situací, kdy hosté s handicapem požadují přiměřené úpravy domácích pravidel, nebo použití dostupného parkovacího místa v blízkosti jednotky. Pokud host vznese podobný požadavek, je třeba, aby s ním hostitel projednal možnosti jak zajistit, aby jednotka splnila jeho potřeby a aby řešení vyhovovalo oběma stranám.
 • Hostitelé Airbnb mohou:
  • Poskytnout fakticky správné informace o bezbariérových prvcích (nebo o tom, že chybí), které umožní hostům s handicapem posoudit, jestli bude ubytování vyhovovat jejich individuálním potřebám.

Osobní preference

 • Hostitelé Airbnb mohou:
  • S výjimkou výše uvedených případů mohou hostitelé Airbnb odmítnout rezervaci na základě faktorů, které nezakazuje zákon. Hostitelé Airbnb tak mohou například odmítnout rezervaci hostům s domácími mazlíčky nebo těm, kteří kouří.
  • Žádat od hostů, aby v nabídce respektovali omezení ohledně konzumovaných potravin (například hostitelé, kteří dodržují košer nebo vegetariánské stravování, mohou požadovat dodržování těchto omezení). Tato omezení by měla být jasně uvedena v domácích pravidlech. Hostitelé Airbnb mohou například odmítnout hosta, který chce v jednotce kouřit, nebo omezit počet hostů.

Omítnutí hostů. Hostitelé by měli mít na paměti, že pro nikoho není odmítnutí příjemné. Přestože hostitel může mít zákonné a oprávněné důvody pro odmítnutí potenciálního hosta a může je vyjádřit, daný člen naší komunity se možná přesto bude na základě tohoto odmítnutí cítit nevítaný nebo vyčleněný. Hostitelé by měli udělat vše pro upřímné přijetí hostů bez ohledu na jejich původ nebo sociální status. Hostitelé, kteří budou opakovaně odmítat hosty ze skupin chráněných zákonem (i pokud budou svá odmítnutí zakládat na oprávněných důvodech), podrývají sílu naší komunity, když se u nich potenciální hosté necítí být vítaní, a společnost Airbnb může hostitelům, u kterých se toto opakované odmítání objeví, pozastavit přístup k platformě Airbnb.

Konkrétní rady pro hostitele mimo Spojené státy, Evropskou unii a Kanadu

Některé země nebo komunity mimo Spojené státy, Evropskou unii a Kanadu mohou hostitelům umožnit nebo od nich dokonce vyžadovat, aby ubytování svých hostů odlišovaly na základě např. jejich rodinného stavu, národnostního původu, pohlaví nebo sexuální orientace, což je v rozporu s naší všeobecnou nediskriminační filozofií. V těchto případech od hostitelů nevyžadujeme, aby porušovali místní zákony nebo přijímali hosty, kteří by je vystavili skutečnému a prokazatelnému riziku zatčení nebo fyzické újmy na jejich osobě či majetku. Hostitelé žijící v těchto oblastech by měli jakákoliv omezení pro konkrétní hosty uvést u svých nabídek ubytování, aby si byli potenciální hosté těchto problémů vědomi a aby společnost Airbnb mohla potvrdit nezbytnost takového kroku. Při sdělování těchto omezení od hostitelů očekáváme, že použijí jasné, věcné a neponižující výrazy. Pomluvy a urážky nemají na naší platformě ani v naší komunitě místo.

Co bude následovat, pokud hostitel nedodrží naše zásady v této oblasti?

Pokud je konkrétní nabídka ubytování v rozporu s těmito nediskriminačními zásadami, bude hostitel požádán, aby ji uvedl do souladu s nimi a aby opětovně potvrdil, že má v úmyslu tyto zásady a jejich principy dodržovat. Společnost Airbnb může také na základě vlastního uvážení podniknout další kroky, a to včetně pozastavení přístupu hostitele k platformě Airbnb.

Pokud hostitel nepatřičně odmítá hosty, kteří jsou chráněni zákonem, nebo se vyjadřuje způsobem, který dává najevo, že ho k jeho krokům vedly faktory zakázané těmito zásadami, podnikne společnost Airbnb opatření k prosazení těchto zásad, včetně pozastavení přístupu hostitele k platformě Airbnb.

Jak se komunita Airbnb rozrůstá, budeme i nadále dbát na to, aby byly zásady a postupy společnosti Airbnb v souladu s naším nejdůležitějším cílem: zajistit, aby měli hosté i hostitelé při všech interakcích prostřednictvím platformy Airbnb pocit, že jsou vítáni a že je s nimi jednáno s úctou a respektem. Veřejnost, naše komunita ani my sami neočekáváme nic menšího.

Další aspekty

Nediskriminační zásady platí pro všechny oblasti podnikání Airbnb. Uvědomujeme si, že v široké škále nabídek komunity Airbnb je třeba brát v úvahu i další hlediska. Zde je několik aspektů, které se těmito případy zabývají:

Zážitky

Vyloučení na základě genderu:

 • Hostitelé Zážitků Airbnb mohou nabídnout zážitek pouze pro jeden gender v případě, že je to nezbytné pro vytvoření bezpečného prostředí (které nevybízí k újmě, nebezpečným situacím a nelegální činnosti), zajištění bezpečnosti i soukromí zúčastněných a/nebo splnění zákonných či kulturních požadavků.

Bezbariérovost / handicap / přiměřené požadavky na ubytování:

Aby se mohli hostitelé na zážitky co nejlépe připravit a s ohledem na širokou škálu zážitků nabízených na Airbnb se mohou hostitelé zeptat hostů na jejich schopnosti nutné k určitým fyzickým aktivitám, případně potřebují-li podmínky zážitku přizpůsobit. Hostitelům zážitků navíc doporučujeme, aby:

 • Uváděli fakticky správné informace o fyzické povaze zážitku a umožnili tak hostům, aby se sami rozhodli, zda je pro ně zážitek vhodný s ohledem na jejich individuální potřeby.
 • Aktivně komunikovali s hosty, kteří uvedli, že mají zdravotní postižení a/nebo mají dotazy týkající se bezbariérovosti zážitku, a zvážili žádosti o přiměřené přizpůsobení podmínek zážitku.
 • Hledali příležitosti k přiměřenému přizpůsobení podmínek, pokud by vyhovění žádosti podstatně nezměnilo povahu aktivity.
Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat